Zapytanie ofertowe 6/IBCL/2023

Informujemy, że na Bazie konkurencyjności opublikowaliśmy Zapytanie ofertowe 6/IBC/2023.  

BUSINESS CENTRE LAB sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na sprzętu elektronicznego - Sensor ruchu gałek ocznych typu Eye Tracker na potrzeby projektu pod nazwą „Stworzenie infrastruktury biznesowej – INTELLIGENT BUSINESS CENTRE LAB”, który jest realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020: Poddziałanie 1.4.3 Schemat: Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym podmiotowo do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych. W postępowaniu stosuje się zasadę konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu elektronicznego  - Sensor ruchu gałek ocznych typu Eye Tracker, na potrzeby projektu pn.: „Stworzenie infrastruktury biznesowej – INTELLIGENT BUSINESS CENTRE LAB”.

CPV: 38296000-6 Przyrządy badawcze

Założenia techniczne niezbędne do złożenia oferty, wzór umowy, formularze oferty oraz pozostałe dokumenty dostępne są pod linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/160765


logo uejpg