Zapytanie ofertowe nr 3/IBCL/2023

Informujemy, że  na Bazie konkurencyjności opublikowaliśmy Zapytanie ofertowe 3/IBCL/2023. BUSINESS CENTRE LAB sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę wyposażenie meblowego w ramach projektu pod nazwą „Stworzenie infrastruktury biznesowej – INTELLIGENT BUSINESS CENTRE LAB”, który jest realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020: Poddziałanie 1.4.3 Schemat: Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym podmiotowo do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych. W postępowaniu stosuje się zasadę konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia meblowego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Stworzenie infrastruktury biznesowej – INTELLIGENT BUSINESS CENTRE LAB”. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części. Dostawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka części przedmiotowego postępowania. Każda z części zostanie oceniona oddzielnie.

CPV: 39130000-2 Meble biurowe

CPV: 39110000-6 Siedzenia, krzesła i produkty pokrewne oraz powiązane części

CPV: 39220000-0: Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

Założenia techniczne niezbędne do złożenia oferty, wzór umowy, formularz oferty oraz pozostałe dokumenty dostępne są pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/150191


logo uejpg