Zapytanie ofertowe nr 4/IBCL/2023

Informujemy, że na Bazie konkurencyjności opublikowaliśmy Zapytanie ofertowe 4/IBCL/2023.   BUSINESS CENTRE LAB sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na sprzętu komputerowego i elektronicznego na potrzeby projektu pod nazwą „Stworzenie infrastruktury biznesowej – INTELLIGENT BUSINESS CENTRE LAB”, który jest realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020: Poddziałanie 1.4.3 Schemat: Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym podmiotowo do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych. W postępowaniu stosuje się zasadę konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu pn.: „Stworzenie infrastruktury biznesowej – INTELLIGENT BUSINESS CENTRE LAB”. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. Dostawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka części przedmiotowego postępowania. Każda z części zostanie oceniona oddzielnie.

CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe

CPV: 30236000-2 Różny sprzęt komputerowy

CPV: 30232100-5 Drukarki i plotery

CPV: 38296000-6 Przyrządy badawcze

Założenia techniczne niezbędne do złożenia oferty, wzór umowy, formularz oferty oraz pozostałe dokumenty dostępne są pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/157048


logo uejpg