Zapytanie ofertowe nr 5/IBCL/2023

Informujemy, że na Bazie konkurencyjności opublikowaliśmy Zapytanie ofertowe 5/IBCL/2023.  BUSINESS CENTRE LAB sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę wyposażenie meblowego w ramach projektu pod nazwą „Stworzenie infrastruktury biznesowej – INTELLIGENT BUSINESS CENTRE LAB”, który jest realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020: Poddziałanie 1.4.3 Schemat: Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym podmiotowo do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych. W postępowaniu stosuje się zasadę konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia meblowego meble do pomieszczenia recepcyjnego, na potrzeby realizacji projektu pn.: „Stworzenie infrastruktury biznesowej – INTELLIGENT BUSINESS CENTRE LAB”.

CPV: 39130000-2 Meble biurowe

Założenia techniczne niezbędne do złożenia oferty, wzór umowy, formularz oferty oraz pozostałe dokumenty dostępne są pod linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/160399

logo uejpg