Regulamin

Administratorem danych osobowych jest BUSINESS CENTRE LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ., z siedzibą w Toruniu 87-100, ul. M. Skłodowskiej – Curie 41, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000759291, NIP: 8792707712, REGON: 381921319, Kapitał Zakładowy 10 000,00 zł.
Z administratorem można się skontaktować:
1. Listownie na adres siedziby spółki: ul. M. Skłodowskiej-Curie 41, 87-100 Toruń,
2. Elektronicznie: e-mali: biuro@bcltorun.pl,
3. Telefonicznie: tel. 885 563 650
Inspektor Ochrony Danych: biuro@bcltorun.pl
Cel i podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych: dane będą lub mogą być przetwarzane tylko i wyłączenie na zasadach określonych w art. 6 unijnego Rozporządzenia RODO i w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu; na podstawie prawa - w celu wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w celu realizacji umów, w celu ochrony i dochodzenia roszczeń, dla ochrony Państwa żywotnych interesów lub na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie. Zadania oraz obowiązki prawne ciążące na Administratorze wykonujemy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Odbiorcą danych osobowych będą lub mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub odrębnych umów, a w szczególności:
1. Podmioty zewnętrzne (podmioty przetwarzające) uprawnione do przetwarzania danych w imieniu Administratora, w celu realizacji zleconych im usług lub w ramach współpracy;
2. Niezbędnych dla działalności Administratora;
3. Uprawnione organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, które mogą otrzymywać dane w celu wypełniania ciążących na nich obowiązków prawnych, a którym Administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) czy organizacji międzynarodowych, chyba że będzie to wynikało z umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Okres przechowywania danych osobowych:
1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji naszych celów przetwarzania lub wynikających z przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator.
2. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewiduje właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów.
3. Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługują Państwu następujące prawa w zakresie udostępnionych swoich danych osobowych:
a) prawo dostępu do przetwarzanych danych,
b) prawo do sprostowania danych,
c) prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) prawo do przenoszenia danych,
g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub jest niezbędne dla zawarcia z Państwem umowy.