Informujemy, że Business Centre Lab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Stworzenie infrastruktury biznesowej – INTELLIGENT BUSINESS CENTRE LAB” nr RPKP.01.04.03-04-006/20, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.

Wartość projektu: 17.353.927,73 PLN

Dofinansowanie: 12.084.235,76 PLN

Cel projektu:

Stworzenie infrastruktury biznesowej - INTELLIGENT BUSINESS CENTRE LAB – miejsca, które będzie wspierało przedsiębiorców w zakresie testowania nowych rozwiązań, wykorzystywania dostępnej infrastruktury, jak również będzie przestrzenią do demonstracji swoich osiągnięć.

Metryczka projektu

Przedmiotem inwestycji była budowa budynku biurowo-usługowego przeznaczonego do testowania w warunkach rzeczywistych rozwiązań technicznych i technologicznych „Intelligent Business Centre Lab” z zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego w Toruniu. Budynek stanowi obiekt użyteczności publicznej. Stworzono nowoczesny obiekt biurowego z rozbudowaną infrastrukturą szkieletową i elementami budynku inteligentnego, służy do testowania rozwiązań, wypracowanych przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Elastyczna architektura budynku, m.in. w zakresie adaptacji pomieszczeń i lokalizacji „końcówek” docelowych systemów teletechnicznych i teleinformatycznych, umożliwia szeroki zakres zastosowania pomieszczeń dla firm produkcyjnych, usługowych, badawczych. Wyodrębniono 3 strefy – Fab Lab / Living Lab /Demonstration Center.

Realizacja projektu pozwoliła przede wszystkim na:

- osiągniecie celów strategicznych wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa oraz w Strategii Rozwoju Miasta Torunia w obszarze dotyczącym przedsiębiorczości,

- poprawę atrakcyjności inwestycyjnej;

- poprawę warunków rozwojowych dla podmiotów z sektora MŚP,

- stworzenie nowych miejsc pracy,

- osiągnięcie celu działania 1.4.3 RPO WK-P jakim są „Lepsze warunki do rozwoju MŚP”.

Intelligent Business
Centre Lab 


IBCL to Centrum Inteligentnego Biznesu, które jako nowoczesny budynek został stworzony z myślą o inicjowaniu powstawania nowych produktów i usług oraz wspieraniu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego, które dzięki badaniom i testom mogą opracować, weryfikować i certyfikować własne rozwiązania. 

Znajdź tu własną przestrzeń

Obiekt podzielono na trzy strefy 

LIVING LAB

Przestrzeń do wykonywania badań i testów w warunkach rzeczywistego funkcjonowania budynku. Pozwala na analizę produktów i usług podczas niesymulowanego ich wykorzystania.

FAB LAB

Wydzielona przestrzeń o charakterze coworkingowym, znajdująca się na parterze budynku, dostępna dla korzystających oraz testujących, wyposażona w specjalistyczny sprzęt techniczny.

DEMONSTRATION CENTER

Dedykowana przestrzeń pozwalająca na organizację spotkań studyjnych, pokazów oraz realizację wydarzeń poświęconych nowym produktom i usługom. 

Wybrane obszary merytoryczne badań i testów

Automatyka budynkowa

Biurowe rozwiązania
teleinformatyczne

Wyposażenie biurowe

Wyposażenie meblowe

Systemy IT
i aplikacje mobilne

Internet rzeczy 

Znajdź tu własną przestrzeń

Czeka pięć kondygnacji z parkingiem podziemnym w centrum Torunia przy ul. Sportowej 18-20
Kontakt: Paweł Starczewski - tel. 885 230 842